Hikayat Aceh - Ujung Tanah

Navigasi Info - Bermula Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya jua yang amat mengetahui lagi yang amat tahu menceriterakan suatu ceritera. Kata Shohaba Al Hakaayata yakni kata yang menceriterakan hikayat ini maka apakala Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya hendak menyatakan azhimatnya dan kabarianya kepada segala raja2 isi alam dunia ini maka di jadikannya seorang hambanya yang pilihannya akan raja dalam sebuah negeri.

Setelah hilang sultan Sholeh Al Din maka sultan A’laa Al Din kerajaan dalam negeri Aceh Daro Al Salam maka pada zaman itu sultan A’laa Al Din kerajaan itu maka pada suatu ketika di titahkan penghulu anbia membawa surat kepada raja besar raja di ujung tanah. Maka ada dalam surat itu menyatakan menalanggi puteri anak raja besar di ujung tanah maka ia pun berlayarlah menuju negeri ujung tanah.

Apabila sampailah utusan itu ke ujung tanah maka terdengar raja besar khabar utusan dari Aceh Daro Al Salam datang. Maka ia memberi titah kepada seorang hulubalang yang bernama Tun Bijaya Pekerma mengalu2 utusan itu serta dengan di berinya hormat dan dengan membawa perjamuan daripada raja besar. Maka di bawah Tun Bijaya Pekerma utusan Aceh Daro Al Salam itu mengadap maka memberi titah raja besar kepada bendahara menyuruh arak surat dari Aceh Daro Al Salam dengan bagai2 hormatnya dengan di iringkan segala hulubalang.

Maka tatkala datang surat itu maka di sambut raja sendiri daripada tangan utusan itu maka di buka raja surat itu lalu di bacanya. Maka di lihatnya segala perkataan yang tersebut dalam surat itu maka mengucap syukur ia akan Allaha Taa’alaya. Maka titah raja besar itu akan utusan itu “Sebenarnyalah hamba dudukkan anak hamba dengan raja Mujahid itu”. Maka berapa hari lamanya utusan itu di ujung tanah itu maka ia mohon kembali maka raja besar pun menitahkan dua (2) orang utusan. Seorang bernama Tun Bijaya Pekerma, seorang bernama Tun Saif Allaha membawa surat dengan sebuah perahu yang amat pantas ke Aceh.

Maka berlayarlah kedua buah perahu hingga sampailah ke kuala Aceh itu maka apabila terdengar warta utusan datang dari ujung tanah. Maka sultan memberi titah kepada bentara menyuruh mengalu2 utusan yang datang itu dan membawa segala buah2an maka utusan itu pun tanggahlah perahunya mengadap. Setelah itu maka ia memohon dirinya kembali kepada perahunya dan mohon sabda apakala ia bersembahkan surat yang di bawanya itu. Maka titah sultan “Ana Shaa Allaha Taa’alaya yang surat esok harilah kita suruh arak”.

Maka pada keesokan harinya surat itu pun di arak apakala sampai kepada sultan maka di sambut sultan sendiri. Maka di buka dan di baca surat itu maka terlihat perkataan yang dalam surat itu maka sultan terlalu sukacita dan mengucap syukur akan Allaha Taa’alaya. Maka dalam berapa hari utusan raja besar di negeri Aceh Daro Al Salam maka ia mohonlah daripada sultan A’laa Al Din kembali. Maka sultan A’laa Al Din pun memberi titah kepada penghulu anbia serta membawa langan daripada tutup mas dan subang mas dan gelang mas dan beberapa daripada pakaian.

Maka mereka itu pun berlayarlah ke ujung tanah maka tatkala sampai mereka itu ke ujung tanah maka menghadap mereka itu bersembahkan surat dan segala pakaian yang tersebut itu. Maka raja besar pun terlalu sukacita membaca surat dan menyambut segala pakaian itu. Maka titah raja besar “Hai kamu tuan2 utusan Aceh, segeralah kamu kembali kerana hamba tiadalah menyuruh utusan lagi kerana sultan A’laa Al Din itu telah jadi anaklah pada hamba. Maka di suruh anak hamba apabila tuan puteri ini hamba pun merakab perahu mengatakan anak hamba”.

Maka penghulu anbia pun mohon kembali dengan takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya maka sampailah ke Aceh khabar maka ia mengadap bersembahkan segala kata di dengarnya daripada raja besar itu. Maka tatkala di dengar sultan sembah penghulu anbia itu maka sultan memberi titah kepada seorang wazir Setia Guna Al Diraja menyuruh melengkap beberapa daripada ghurab dan fusat dan dandang randang.

Dengan takdir Allaha Taa’alaya dengan beberapa hari segala kelengkapan akan mengambil tuan puteri itu pun mustaiblah. Maka wazir itu pun mengadap berdatang sembah “Tuanku syah alam, segala kelengkapan yang di titahkan yang di perhamba merakap dia itu telah mustaiblah dan lengkaplah dengan segala alatnya”. Maka memberi titah sultan kepada wazir Setia Guna Al Diraja “Kamulah pergi akan panglima angkatan itu akan pekerjaan puteri itu. Jika di berinya dengan baiknya Al Hamada Lalaha dan jika tiada di berinya dengan baiknya kamu ambil dengan keras senjata kita” maka wazir pun mohon menjunjung duli hendak pergi daripada harta dan senjata.

Maka dengan takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kemudian daripada berapa hari lamanya maka berhimpunlah segala hulubalang dan segala rakyat membicarakan kembali ke Aceh Daro Al Salam maka berlayarlah sekelian mereka itu hingga sampai mereka itu dengan sejahteranya ke teluk Aceh. Maka tatkala di dengar sultan A'laa Al Din warta kemenangan dan hasil yang di maksudkan sultan itu maka sultan pun sukacita dan mengucap syukur akan Allaha Taa’alaya maka sultan menitahkan mengikut ke Aceh rangka dengan dengan segala alatnya akan mengambil puteri itu dan berapa ekor daripada gajah rangka akan kenaikan inangda kekandanya itu.

Maka tanggahlah puteri itu dengan segala inangda kekandanya maka sampailah ke istananya maka sultan A’laa Al Din terlalu sukacita dengan beberapa puji akan wazir Setia Guna Al Diraja dan memberi kurnia persalin akan segala hulubalang. Takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kemudian dari itu maka sultan A’laa Al Din memberi titah menyuruh berhimpun segala hulubalang dan segala rakyat pekerjaan nikah dengan tuan puteri. Maka memberi titah kepada segala hulubalang bersuka2an dan menyuruhkan berjaga2 seperti adat perjagaan dengan segala bunyi2an dan menghiasi segala negeri maka sultan A’laa Al Din pun nikah.

Kata yang berceritera setelah berapa lamanya maka tersedarlah sultan A’laa Al Din akan mentua baginda yang di ujung tanah itu memberi titah kepada segala hulubalang merakap segala ghurab dan segala kelengkapan. Maka akan titah sultan kepada segala hulubalang “Bahawa kita hendak berlihat dengan ayah kita”. Maka dengan berapa hari mustaiblah segala kelengkapan itu maka pada suatu masa yang baik maka sultan pun berangkatlah di iringkan segala hulubalang dan segala rakyat masing2 pada ghurabnya.

Maka berlayarlah sultan A’laa Al Din daripada suatu teluk kepada suatu teluk hingga sampai ke ujung tanah. Maka tatkala terdengarlah khabar sultan A’laa Al Din datang ke ujung tanah maka segala jong kapal yang berniaga sekeliannya yang di dalam teluk ujung tanah itu keluar berlepas dirinya ke laut. Maka tatkala di lihat segala hulubalang Aceh Daro Al Salam jong kapal keluarlah dari kuala Johor itu maka berdatang sembah segala hulubalang “Tuanku, kami yang di perhamba memohon tawan segala jong dan kapal itu”.

Maka sabda sultan A’laa Al Din “Jangan kamu tawan biarlah segala dagang2 itu berlepas dirinya” maka memberi titah sultan kepada sardaria “Pergilah kamu mudik ke ulu melihat ayah kita”. Maka sardari pun mohon mudik maka ada serta sardari itu lima (5) buah bantang. Apabila sampai sardari itu kepada istana raja itu maka suatu pun tiada di dapatinya maka raja itu dengan segala alatnya berlepas kawal sungai. Maka kembalilah sardaria itu mengadap maka di persembahkannyalah seperti penglihatnya yang demikian itu.

Kata yang berceritera bahawa raja besar itu meninggalkan istananya dan lari itu daripada tersedar dalam hatinya “Bahawa ia bernama sultan A’laa Al Din”. Maka pada bicaranya “Bahawa aku ini besar salahku pada raja Aceh kerana namanya kuambil akan namaku. Tidak dapat tiada murka jua ia akan daku”. Maka dengan kerana itulah raja besar itu lari mematikan dirinya ke hutan itu maka tatkala di dengar sultan sembah sardaria itu maka berangkatlah sultan A’laa Al Din ke ulu sampai kepada istana besar itu. Maka tatkala di lihat sultan istana negeri kholi itu maka memberi titah sultan memanggil segala hulubalang maka berhimpunlah segala hulubalang mengadap.

Maka memberi titah pula sultan kepada Setia Guna Al Diraja “Hai Setia Guna Al Diraja, pergilah kamu dengan segala hulubalang sekeliannya melihat ayah kita ke ulu sungai itu. Maka apabila bertemu dengan segala rakyat ayah kita itu maka janganlah kamu binasakan dan jangan kamu tawan hartanya kerana kita yang datang kemari ini hingga hendak bertemu dengan ayah kita jua. Apabila bertemu kamu dengan ayah kita itu maka bawa ia dengan hormatnya”. Setelah sudah Setia Guna Al Diraja mendengar titah demikian itu maka ia pun mohon mudik dengan segala hulubalang sertanya seratus bidarah hingga sampai ke seluit pada suatu sarukan. Maka dengan takdir Allaha Taa’alaya maka berdapatlah Setia Guna Al Diraja dan segala hulubalang dengan raja besar itu dan cucu baginda benama raja Megat pun dapat pada ketika itu.

Kata yang berceritera bahawa raja Megat cucu raja besar itu anak sultan Ahmad yang jadi menantu pada sultan Ali Riayat Syah itu. Maka raja besar pun hendak lari maka segera di perikut segala hulubalang Aceh Daro Al Salam maka dapatlah raja besar itu dengan cucu baginda itu segala orang sertanya dan segala hartanya di bawa Setia Guna Al Diraja mengadap. Maka di persembahkannya kepada sultan A’laa Al Din maka sultan A’laa Al Din pun terlalu sukacita. Maka pada ketika itu di kurniai akan raja besar persalinan dan di buatkan ia ke dalam sebuah ghurab.

Maka dengan takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya angin paksa pun bertiup maka berdakaplah sultan dengan segala hulubalang berlayar kembali ke Aceh hingga sampai ke teluk Sumatera maka berhenti di sana dengan segala kelengkapan. Kata yang berceritera maka terlintas pada bicara sultan A’laa Al Din “Bahawa raja besar ini baik jua kita suruh menyembah daku”. Maka titah sultan A’laa Al Din kepada bentara “Katakan olehmu kepada ayah kita suruh ia menyembah kita”.

Maka pergilah bentara itu menyampaikan sabda itu kepada raja besar maka tatkala di dengar raja besar titah yang di sampaikan bentara itu. Maka sahut raja besar “Mana titah anak hamba nescaya hamba junjung” maka raja besar pun bangkit lalu mengadap. Maka tatkala sampailah raja besar itu ke hadapan sultan A’laa Al Din maka ia khidmat lalu menyembah. Maka sultan pun terlalu sukacita melihat hal raja besar itu menyembah maka kurnia akan raja besar daripada pakaian baju. Maka sultan A’laa Al Din pun berlayarlah dengan segala kelengkapan kembali ke Aceh.

Maka berapa lamanya sultan A’laa Al Din di negeri Aceh Daro Al Salam dan ada ia dalam tahta kerajaan tiga puluh (30) tahun maka sultan pun hilang. Maka ada hilang sultan itu pada tarikh sembilan ratus delapan puluh enam (986) tahun maka pada tarikh itu jua kerajaan anaknya sultan Ali Riayat Syah.

Bermula Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya jua yang amat mengetahui lagi yang amat tahu menceriterakan suatu ceritera. Kata Shohaba Al Rowaayata kata yang menceriterakan riwayat ini maka apakala Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya hendak menyatakan azhimatnya dan kabarianya kepada segala isi alam dunia ini maka di jadikannya seorang hambanya yang pilihannya akan raja dalam sebuah negeri.

Setelah hilang sultan A’laa Al Din maka akan gantinya anaknya sultan Ali Riayat Syah maka ada bagi sultan Ali itu dua (2) orang saudaranya laki2, seorang kerajaan di negeri Ghuri dan seorang kerajaan di negeri Mughal. Maka berapa lamanya sultan Ali kerajaan dalam negeri Aceh Daro Al Salam maka cemburu sultan Ghuri dan sultan Mughal akan saudaranya itu. Maka dengan takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya menyuruh utusan sultan Ghuri membawa surat kepada saudaranya sutan Mughal dengan pekerjaan yang makhofi.

Demikian dalam surat itu “Ketahui hai saudara hamba bahawa kita kedua ini bukan lakunya anak paduka marhum maka kedua itu di rajakannya pada negeri yang peminggir ini. Bahawa saudara kita sultan Ali di rajakannya di negeri Aceh Daro Al Salam yang makmur itu. Maka dalam demikian itu pun barang di bahagikannya apa kiranya akan kita kedua ini daripada gajah dan kuda kerana kita kedua di dudukkan di ujung negeri Aceh Daro Al Salam umpama akan ke ulu negerinya itu. Apa kiranya kita jikalau hulubalang sekali pun di jadikannya akan penglima negeri Aceh segianya di beri gajah dan senjata akan kawal negeri itu istimewa kita saudaranya”.

Maka datang surat itu maka di sambutnya oleh sultan Mughal dan di permulianya akan utusannya itu maka di bacanya surat itu. Serta di lihat sultan Mughal segala perkataan dalam surat itu maka lalu sultan pun menangis. Maka sabda sultan akan utusan itu “Al Hamada Lalaha jikalau tiada dua abang hamba ini menyuruhkan kamu membawa surat kepada kita nescaya hamba pun akan menyuruh orang hamba mengadap dua abang hamba hendak mesyuarat akan pekerjaan ini.

Maka akan sekarang pun kembalilah kamu katakan sembah hamba akan dua abang hamba bahawa hamba pun berikanlah warta hamba sampai ke Aceh. Maka segera dua abang hamba mendapatkan hamba ke negeri Aceh Daro Al Salam itu”. Maka pada ketika itu jua utusan itu pun kembalilah dengan takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kemudian dari itu maka sultan pun berlengkaplah berangkat ke Aceh Daro Al Salam. Maka pada suatu ketika yang baik sultan Mughal pun berlayarlah hingga sampai ke negeri Fansur maka tanggahlah sultan Mughal berhenti pada negeri itu sekira2 berapa hari.

Kata yang berceritera maka sultan mesyuarat dengan segala hulubalang Fansur akan pekerjaan yang pergi ke Aceh Daro Al Salam itu maka memberi titah sultan Mughal kepada segala hulubalang “Apa bicara kita akan pekerjaan hendak mengambil negeri daripada dua abang kita yang di Aceh itu kerana dalam negeri Aceh itu hulubalang banyak. Jikalau tiada dengan suatu muslihat kita yang baik nescaya sukar kita mengambil negeri Aceh itu”.

Maka berdatang sembah seorang hulubalang Fansur yang bernama Seri Dewa Raja “Tuanku, di mudahkan Allaha Taa’alaya kiranya maksud tuanku itu. Bahawa ada di ulu negeri Fansur itu dua (2) orang batak. Seorang bernama datuk Tanggaran, seorang bernama datuk Negara terlalu tahu pada ilmu sihir dan hikmat. Barang sesuatu yang kita kehendak hasil olehnya”. Maka di suruh sultan Mughal panggil akan datuk itu maka datuk itu pun datang mengadap sultan maka di beri sultan hormat akan kedua datuk itu.

Maka memberi titah sultan kepadanya “Hai datuk, ada suatu kehendakku pada kamu. Dapatkah kamu matikan seseorang dengan sihirmu itu”. Maka sembah datuk itu “Jika dengan berkat daulat tuanku dapat hasil kehendak tuanku itu” maka sultan memberi persalinan dan anugerah akan kedua datuk itu. Maka dengan takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kemudian dari itu maka sultan pun berlayarlah menuju negeri Aceh hingga sampai ke teluk A’syik dan maka berlabuh sultan itu di sana.

Maka tatkala kedengaran kepada sultan Ali khabar saudaranya sultan Mughal datang maka di suruh sultan Ali alu2kan bagai2 daripada makanan dan minuman dan segala buah2an. Kemudian dari itu maka di titahkan sultan Ali berapa orang hulubalang akan mengambil sultan Mughal maka sultan Mugal pun tanggahlah dengan segala hulubalangnya menghadap saudaranya sultan Ali. Maka di lihat sultan Ali akan saudaranya sultan Mughal itu datang maka bangkit mendakap dan mencium saudaranya sultan Mughal itu daripada sangat dendamnya.

Maka pada hari itu bersuka2anlah sultan itu dengan segala hulubalangnya makan minum. Maka hari pun malamlah maka segala hulubalang pun mohon keluar maka sultan Ali dan sultan Mughal pun lalu menghadap bondanya ke Dulkhonanya. Maka dengan takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya nantiasa sultan dua bersaudara itu dalam bersuka2an dengan segala hulubalang maka ada duduk sultan Mughal itu di anjung istana desa daulat Khona.

Kata yang berceritera sungguh pun bersuka2an sultan Mughal dengan saudaranya sultan Ali itu tetapi hati sultan Mughal itu nantiasa mencari upayanya hendak menipu sultan Ali jua. Pada suatu maka di suruh sultan Mughal panggil akan datuk Tanggaran itu dan datuk Negara. Setelah datanglah datuk itu maka titah sultan Mughal kepadanya “Manakah janjimu dengan daku maka kerjakanlah olehmu sekarang”.

Demi ia dengar titah sultan Mughal demikian itu maka sembahnya “Di perhamba mohon keluarlah mengerjakan pekerjaan itu” maka khalwatlah ia pada sebuah rumah menjagai sihir itu. Maka dalam berapa hari demikian itu pekerjaannya itu maka sultan pun geringlah. Kemudian dari itu maka di perbuatnya hikmat daripada sihir maka di masukkan kepada sebuah periuk bahara. Maka di suruhnya tanamkan ke bawah istana di bawah peraduan sultan Ali maka sultan Ali pun bertambah sangat geringnya.

Kata yang berceritera apakala di dengar sultan Ghuri warta sultan Mughal ada di Aceh Daro Al Salam maka ia memanggil segala hulubalangnya mesyuarat. Maka memberi titah sultan itu kepada wazir yang bernama Seri Nara “Hai abang sertakan kepada segala hulubalang dan segala rakyat mustaidkan segala senjatanya dan keris pandak seorang sebilah”. Maka di kerjakan mereka itu seperti titah sultan itu. Maka dengan takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’laya maka segala ghurab dan segala randang kecil besar mustaiblah dengan segala alatnya maka sultan Ghuri pun berlayarlah dengan segala kelengkapan.

Maka berapa hari lamanya maka sampailah ke teluk Aceh Daro Al Salam maka berlabuh sultan itu di teluk Aceh. Maka tatkala di dengar oleh sultan Ali saudaranya sultan Ghuri datang maka sultan menitahkan wazirnya bernama maharaja berkawal di kuala dengan segala gajah yang baluhan dan segala mitar. Maka titah sultan Ali kepada wazir itu “Bahawa dua abangku itu jangan kamu beri tanggah” maka pergilah sekelian mereka itu berkawal di kuala pada segala tengah laut.

Maka pada ketika itu hendak tanggah sultan Ghuri ke darat maka tiada di berinya oleh segala orang yang berkawal di kuala itu. Maka sultan Ghuri pun kembali ke ghurabnya maka angin timur pun bertiup maka laramat sauh segala angkatan sultan Ghuri itu berlabuh ke teluk A’syik.

Kata yang berceritera maka di titahkan sultan Ali sultan Mughal dan raja Yusuf pergi berlihat dengan sultan Ghuri itu dengan membawa bagai2 daripada makanan dan minuman dan bagai2 daripada buah2an. Maka sabda sultan Ali “Katakan sembah hamba akan dua abang kita Ana Shaa Allaha Taa’alaya lain harilah dua kita berlihat dengan hamba. Akan sekarang baiklah dua abang kita kembali ke negeri Ghuri”. Maka sultan Mughal dan raja Yusuf pun kembali dari sana maka sultan Ghuri pun di perteluk oranglah kembali ke Ghuri maka sultan Ghuri pun kembalilah.

Kata yang berceritera kemudian dari itu maka sultan Mughal pun mesyuarat dengan segala hulubalangnya “Apa bicara kamu sekelian kerana dua abangku gering sangatlah”. Maka sembah segala hulubalang Mughal “Tuanku, kerana pekerjaan ini pekerjaan yang di dalam. Jikalau pekerjaan yang di luar tahu kami mengerjakan dia”. Maka sabda sultan Mughal “Jika demikian pada bicaraku baik kamu naikkan ke dalam kebanikan di anjung. Maka tatkala kamu masuk itu bergajah rangga kelemba serta dengan segala senjata”.

Takdir Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya pada esok harinya maka masuklah segala hulubalang itu pada tiap hari dua ekor tiga ekor gajah hingga segala hulubalangnya itu semuanya masuklah ke dalam berbunu di anjung pada tempat sultan Mughal itu. Maka kedengaranlah pekerjaan itu kepada sultan Ali maka sultan Ali menyuruh memanggil perdana menteri bernama raja Makota. Maka ia segera masuk lalu di panggil ke dalam istana maka di bisikkan sultan Ali segala kelakuan sultan Mughal menghimpunkan segala hulubalangnya ke dalam istana bernama anjung itu.

Maka perdana menteri pun segera turun mesyuarat dengan segala hulubalang Aceh Daro Al Salam dan segala mujahid al iman. Maka di katakannya kepada segala hulubalang seperti sabda kepadanya itu maka segala hulubalang pun hairan. Maka kata mereka itu “Apa bicara kita” maka sahut tuan perdana menteri dengan kami “Marilah kamu bawa atap seorang seberkas maka kamu masukkan ke dalamnya segala senjata kamu. Maka kamu katakan diri kamu hendka mengatap istana”.

Maka kata perdana menteri raja Makota “Sebaiknyalah bicara ini” maka masing2 mereka itu membawa atap seorang seberkas maka lalulah mereka itu masuk ke istana. Setelah banyaklah mereka itu naik ke atas istana maka berdiri segala hulubalang itu berkawal antara anjung dan Daulat Khona. Kemudian dari itu maka segala hulubalang yang di bawah istana itu pun mengarak dan menikam ke anjung dan mitar pun masing2 bedil dan setengah mereka itu menetas dandang lalu di naiki hulubalang Aceh Daro Al Salam ke atas anjung itu.

Maka segala hulubalang Mughal sekeliannya terbunuh oleh hulubalang Aceh maka sultan Mughal pun tertangkaplah. Maka di bawa oranglah ke halaman istana maka sabda sultan Ali kerana Allaha kamu segala hulubalang “Bahawa saudaraku itu jangan kamu bunuh”. Maka sabda sultan demikian itu tiadalah terdengar kepada segala hulubalang Aceh daripada sangat huru hara dan ghuga peperangan hulubalang Aceh dengan hulubalang Mughal itu maka sultan Mughal pun terbunuh.

Pada ketika itu maka sabda sultan Ali kepada segala hulubalang Aceh Daro Al Salam “Bahawa segala hulubalang dan segala rakyat Mughal sekelian kamu bunuh”. Maka sabda sultan Ali menyuruhkan bunuh orang Mughal itu dalamnya sekadar dua saat jua. Maka memberi titah pula sultan Ali kepada segala hulubalang “Janganlah kamu bunuh orang Mughal itu maka mereka itu sekelian pun rakyat kita jua”.

Kata yang berceritera tatkala selesailah pekerjaan demikian itu maka di suruh sultan Ali ambil mayat saudaranya sultan Mughal itu maka di kerjai seperti adat kematian segala raja2 maka di tanamkan ke kandang Bayata Al Rijal. Maka ada sultan Ali Riayat Syah anak sultan A’laa Al Din Riayat Syah dalam tahta kerajaan Aceh Daro Al Salam delapan (8) tahun. Maka sultan itu pada tarikh sembilan ratus sembilan puluh empat (994) tahun maka pada tarikh itu kerajaan sultan Seri Alam saudara sultan Ali.

Bermula Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya jua yang amat mengetahui lagi yang amat tahu menceriterakan suatu ceritera. Kata Shohaba Al Rowaayata kata yang menceriterakan riwayat ini maka apakala Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya hendak menyatakan azhimatnya dan kabarianya kepada segala isi alam dunia ini maka di jadikannya seorang hambanya yang pilihan akan raja dalam sebuah negeri.

Setelah terserahlah kerajaan Aceh Daro Al Salam dan segala teluknya kepada tangan sultan Seri Alam maka sultan itu terlalu murah. Maka pada tiap2 hari daripada waktu Dhohaya hingga hampir waktu maghrib sultan itu semayam di Lapu Jumaat. Tatkala itu segala raja2 qodhi dan segala hulubalang yang besar2 dan segala fakih dan segala bentara dan segala bujang sabil Allaha dan segala bujang Khoyaala Allaha dan segala bujang Dandani dan segala mujahid al iman dan segala orang mengiring sekelian berdiri ngadap di halaman Daulat Khona.

Maka tatkala mereka itu sekelian mengadap maka sultan Seri Alam memberi kurnia akan mereka itu sekelian daripada emas dan perak dan daripada pakaian yang mulia2 masing2 pada martabat mereka itu. Maka ada sekelian mereka itu jadi kaya daripada sebab banyak kurnia sultan itu. Maka ada pada ketika itu maharaja dan qodhi dan segala orang besar2 tiada berkenan kelakuan sultan itu demikian itu.

Maka pada suatu hari berhimpun segala raja2 dan qodhi dan segala hulubalang yang besar2 maka berkata maharaja dan Malik Al Zahir “Hai segala tuan2 sekelian, betapa perinya kita membiarkan kelakuan tuan kita demikian itu. Pada tiap2 hari ia mengeluarkan harta daripada khazanah kerajaan dan memungutkan dia pada bukan tempatnya kerana pekerjaan yang lagi akan datang itu tiada kita ketahui hanya Allaha Taa’alaya jua yang mengetahui dia.

Jikalau pada suatu ketika datang musuh dari barat atau dari timur apa kita biayakan pada pekerjaan peperangan itu kerana tuan kita sultan Seri Alam ini raja perempuan kurang budi bicara melainkan baik2 fikir kita segala hulubalang jua. Sementara belumlah habis segala harta di berikannya akan segala raja2 dan segala hulubalang yang di negeri Fansur”. Maka sahut segala hulubalang dan segala orang besar2 “Adapun kami sekelian ini dengan tuan2 segala hulubalang yang tua2 ini umpama sebuah perahu kerana perahu itu tiada dapat karam sepeninggal. Maka mana bicara tuan kedua kami sertalah”.

Maka kata maharaja dan Malik Al Zahir “Maka pada bicara kami kedua bahawa tuan kita Seri Alam ini kita ma’zhulkan dan tuan kita sultan Zainal anak sultan Ghuri kita hantarkan kerajaan supaya jangan putus mualat tahta kerajaan Aceh Daro Al Salam daripada nasab Said Al Marhum”. Maka pada ketika itu ma’zhul sultan Seri Alam dan kerajaan sultan Zainal. Maka ada sultan itu dalam tahta kerajaan setahun maka hilang sultan itu pada tarikh sembilan ratus sembilan puluh lima (995) tahun. Maka pada tarikh itu jua kerajaan sultan Zainal Al Abidin anak sultan Ghuri yang saudara sultan Ali Riayat Syah.

Hikayat Aceh di Leiden University Libraries

Transliterasi Jawi ke Rumi oleh Mahamada Al Mahadaya
navigasiin
navigasiin navigasiin adalah portal Situs Berita Berbahasa Indonesia yang menyajikan berita terkini terpercaya sebagai petunjuk inspirasi anda

Posting Komentar untuk "Hikayat Aceh - Ujung Tanah"