CONTOH SURAT PERNYATAAN BMI

Navigasi Info - salah satu persyaratan CPNS 2021 ialah para peserta wajib menyertakan. Surat pernyataan BMI yang mana sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN BMI
SURAT PERNYATAAN BMI


Contoh SURAT PERNYATAAN BMI

 
SURAT PERNYATAAN BMI


SURAT PERNYATAAN

 

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

:

 

TempatdanTanggalLahir

:

 

No. KTP

:

 

JenisKelamin

:

 

Agama

:

 

PendidikanTerakhir

:

 

Alamat

:

 

 

Denganinimenyatakandengansesungguhnya, bahwasaya:

1.        Memiliki tinggi badan      : …………. (dalam centimeter);

2.        Memiliki berat badan       : …………. (dalam kilogram);

3.        Dengan demikian BMI saya adalah ………………………….

(Rumus BMI adalahberatbadandibagitinggibadankuadrat).

Demikianpernyataaninisayabuatdengansesungguhnya, dansayabersediadituntutbaiksecaraperdatamaupunpidana, sertabersediamenerimasegalatindakan yang diambilolehKejaksaan RI, apabila di kemudianhariterbuktipernyataansayainitidakbenar.

 

…………………………….

Yang membuatpernyataan,

 

Materai Rp.10.000,-

(NamaLengkap)

Saksi,

1.      Orang Tua/Wali/Anggotakeluarga yang telahdewasa.*) : ………………………

 

 

2.      Ketua RT/Ketua RW/PerangkatDesa/Kelurahantempatdomisili.*) : …………

 

Catatan :

*) Pilihsalahsatunya.DOWNLOAD SURAT PERNYATAAN BMI


kalian juga dapat langsung download file document format surat pernyataan BMI pada link dibawah ini :


Download


iulah mengenai surat pernyataan BMI semoga bermanfaat dan terima kasih

Posting Komentar untuk "CONTOH SURAT PERNYATAAN BMI"